Ders Açıklamaları

CET 501Eğitim, Öğretim ve Teknoloji
Kredi: (2+0+2) 3 AKTS: 8
Eğitim ve teknolojinin ilişkisi. İlgili kuram, ürün ve uygulamaların tartışılması. Teknolojinin eğitsel kullanımının, teknolojik belirlenimcilik ve tarafsızlık olgularının, öğretme, öğrenme ve anlama kavramlarının eleştirel olarak incelenmesi. “Anlamak için öğretme” fikrinin deneme amaçlı kullanımı.
CET 511Teknoloji Tabanlı Öğretimin Kuramsal Temelleri
Kredi: (2+0+2) 3 AKTS: 7
Teknoloji tabanlı öğretimin temel ilkeleri ve kuramları, genel yaklaşımlar ve yazılım türleri, modelleme araçları, elektronik eğitmenler, benzeştim ve oyunlar, alıştırma yazılımları, etkileşimli öğrenme ortamları, çoklu ortamlar, akıllı sistemler ve genel kullanım amaçlı araçlar. Öğrenme kuramları bağlamında yazılım seçimi, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi.
CET 512Öğretim Amaçlı Çokluortam Sistemleri
Kredi: (2+0+2) 3 AKTS: 7
Bir sistem ve teknoloji olarak çokluortam. Çağdaş öğrenme kuramları ve çokluortam sistemlerde ileti tasarımı. Eğitsel çokluortam sistemlerinin öğeleri. Eğitsel çokluortamlarda görsel ileti ve etkileşim.
CET 514Uzaktan Eğitim ve İnternet
Kredi: (2+0+2) 3 AKTS: 8
Uzaktan eğitimin esasları, Internet tabanlı eğitimin tarihsel gelişimi, mevcut yaklaşımlar ve araçlar. Internet tabanlı derslerin geliştirilmesi. Internet’in bir kaynak olarak eğitimde kullanımı. İçerik geliştirme araçları. Internet tabanlı/destekli eğitim yazılımlarını değerlendirme ve kullanma yöntemleri.
CET 521İnsan ve Bilgisayar Etkileşimi
Kredi: (2+0+2) 3 AKTS: 7
Sistem değerlendirmesine disiplinler arası bir yaklaşım; ergonomi. Teknoloji sistemlerinin kullanıcı gereksinimine uygun tasarımı. İnsan ve bilgisayar etkileşimi alanındaki çalışmaların ve araştırma sonuçlarının gözden geçirilmesi. Mevcut ara birimlere yönelik eleştirilerin ve gelecek kuşak sistem tasarımlarının tartışılması.
CET 531Eğitimde Yazarlık Sistemleri
Kredi: (2+0+2) 3 AKTS: 7
Eğitsel ortamlarda kullanılan yazarlık sistemleri. Yazarlık sistemleri ve dillerindeki temel kavramlar ve ilkeler. Bir yazarlık sistemi kullanarak öğrenme ortamı tasarlama ve geliştirme. Yazarlık sistemleri seçme ve değerlendirme ölçütleri.
CET 542Teknoloji Tabanlı Öğrenme Ortamları Tasarım ve Geliştirme
Kredi: (2+0+2) 3 AKTS: 7
Teknoloji tabanlı öğrenme ortamlarının ögeleri ve ilkeleri. Uyarlanabilir ve akıllı öğrenme sistemleri. Öğrenme ortamları, bilişsel stil ve içerik organizasyonu analizi; gereksinim belirleme. Eğitimde teknoloji kullanımı, ortam tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi yaklaşımları.
CET 551E-Öğrenme Yönetim Sistemleri
Kredi: (2+0+2) 3 AKTS: 8
Öğrenme yönetim sistemleri temel kavram ve ilkeleri. Sunucu ve veri tabanları yönetimi. Öğrenme yönetim sistemleri tasarım ve değerlendirme. Öğrenme yönetim ve içerik geliştirme sistemleri ilişkisi. Mevcut araçlar. Bu sistemlerdeki endüstriyel yazılım standartları ve yaklaşımlar.
CET 561Eğitim Teknolojisinde Araştırma Yöntemleri
Kredi: (3+0+0) 3 AKTS: 7
Eğitim teknolojisinde araştırma problemleri. Bilimsel araştırma yöntemleri. Deneysel ve yarı-deneysel araştırma tasarımları. Nitel ve nicel veriler; istatistiksel teknikler ve bilgisayar tabanlı veri analizi. Araştırma önerileri ve raporları yazma.
CET 571Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri
Kredi: (3+0+0) 3 AKTS: 7
Nitel araştırma yöntemlerinde ilkeler ve kavramlar. Veri toplama süreçleri, teknikleri. Mevcut çalışmaların irdelenmesi. Araştırma önerisi tasarımı, geliştirilmesi ve yazılması.
CET 579Eğitim Teknolojileri Semineri
Kredi: (0+1+0) 0 AKTS: 1
Eğitim teknolojileri uygulamalarının lisansüstü öğrenciler, iş dünyası ve akademik çevreler gibi değişik bakış açılarından irdelenmesi.
CET 580-599Eğitim Teknolojisinde Özel Konular
Kredi: (3+0+0) 3 AKTS: 7
Eğitim Teknolojisi alanında özel konuların işlenmesi.
CET 690Yüksek Lisans Tezi
Kredi: (0+0+0) 0 AKTS: 30
Eğitim Teknolojisi Yüksek Lisans Tezi.